AUTUMN&WINTER 2022
2022秋冬形象大片

 

聆听 │ HONRN

面朝大海 聆听本心

海无垠 缄默而有力

观波涛一线而来

与自然万物共潮生

 

 

 

2023 AUTUMN/WINTER

 

 

 

2023 AUTUMN/WINTER

勾画有弹性 有灵性的

当代优雅女性形象